1393/5/1 9:02:32

 

ساخت و فرآوري خوراك

دکتر کاوه جعفری خورشیدی1، مهندس داریوش خادمی2، مهندس قاسم مقصودی نژاد3

  • 1 استادیار دانشگاه، مدیر تحقیق و توسعه شرکت خوراک دام سولارسوی البرز
  • 2 عضو هیئت علمی گروه علوم دامی و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه
  • 3 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج

Kaveh.khorshidi@gmail.com

اهداف

1- تشريح فرآيندهاي عمومي مورد استفاده در ساخت خوراك

2- توصيف كيفيت خوراك و تنظيم مواد افزودني

3- تشريح خصوصيات ضد مغذي اجزاء خوراك كه در آسياب كردن خوراك مهم هستند.

ساخت خوراك فرايند تبديل اجزاء مواد خام (يعني مواد خوراكي) به جيره هاي متعادلي است كه در نهايت به پرورش دهندگان دام اهلي و ديگر حيوانات، فروخته مي شود. در بسياري از كشورها واژه هاي «مخلوط خوراكي» و «خوراك هاي تركيبي» مورد استفاده قرار مي‌گيرند. خوراك‌هاي ساخته شده در كارخانجات مواد خوراكي توليد مي شوند كه داراي تجهيزات فرآوري مواد خوراكي (نظير خرد كردن و به شكل قالب درآوردن) براي مخلوط كردن در  نسبت‌هاي دلخواه و براي مخلوط كردن اجزاء مواد خوراكي براي توليد كردن محصول نهايي هستند. اغلب خوراك مخلوط شده پلت شده است، يا ممكن است به صورت يك نوع خوراك پودري (مش) به فروش برسند. در مزارع جديد پرورش دام، خوك و طيور معمولاً تغذيه با خوراك‌هاي ساخته شده انجام مي شوند. پرورش دهندگان خوك به طور معمول مكمل مخلوط شده‌اي را براي افزودن به دانه هايشان خريداري كرده و در مزرعه آنها را مخلوط  مي‌نمايند. گاو شيري با خوراك كنسانتره اي ساخته شده همراه با علف خشك و يا سيلو تغذيه مي‌شوند. گاوهاي پرواري، گوسفند در درجه اول حيوانات چراگري هستند كه عموماً مقادير كمي غذاهاي ساخته شده دريافت مي كنند. گوساله ها و بره ها ممكن است با خوراك تجاري تكميلي تغذيه شوند. گوساله هاي پرواري معمولاً با جيره هاي مخلوط شده در دوره پروار تغذيه مي‌شوند. و بنابراين مشتريان اصلي خوراك هاي ساخته شده نيستند.

خوراك‌هاي تخصصي يك ايتم معني دار در صنعت خوراك هستند. اين خوراك ها شامل خوراك اسب، خرگوش، لاما، موش، حيوانات خانگي، جايگزين شونده هاي شير و خوراك‌هاي ساخته شده براي فروش در فروشگاه هاي عرضه مواد خوراكي خرده فروشي به مردم كه تعداد كمي حيوان به عنوان سرگرمي پرورش مي دهند، مي باشد. به عنوان مثال يك جيره رشدي گوساله پلت شده مي تواند در كيسه ها در يك فروشگاه محلي خريداري شود. توليد كنندگان تجاري گوشت گوساله عموماً نمي توانند استفاده از اين خوراك كه از نظر اقتصادي امكان پذير است، درك نمايند در حالي كه  يك كشاورز كه به طور پاره وقت يا از روي سرگرمي كشاورزي مي‌نمايد، ممكن است آنرا با نگراني كمتر، يا احتمالاً ناشي از بي اطلاعي از اين واقعيت كه ممكن است غير اقتصادي باشد استفاده نمايند. بنابراين اين نوع خوراك نيز ممكن است به عنوان يك ايتم تخصصي مورد توجه قرار گيرد.

كارخانجات خوراك دام جديد تا حدود زيادي با كامپيوتر كنترل مي شوند (شكل 1-8). پروسه با فرموله كردن جيره ها به شكل كامپيوتري توسط متخصصين شركت با استفاده از جداول NRCيا ديگر اشكال بيان احتياج مواد مغذي مشخص، جداول تركيب خوراك و آخرين قيمت اجزاء خوراك آغاز مي شود. بسياري از جيره به صورت حداقل قيمت فرموله    مي‌شوند، بدين صورت كه اجزاء خوراك جهت مناسب بودن صور نياز ماده مغذي تعيين شده، در حداقل قيمت، انتخاب مي شوند. يك فرمول غذايي حداقل قيمت لزوماً بهينه نيست. حتي با وجود اينكه مواد مغذي را در مقادير كافي تأمين نمايد، ممكن است عوامل ديگري نظير خوش خوراكي و بافت فيزيكي عملكرد حيوان را كاهش دهد. قضاوت آگاهانه متخصص تغذيه دام، يك بخش ضروري جيره نويسي است. توصيف بعضي روش هاي جيره نويسي مطلوب به             جيره‌هاي روزانه حداقل قيمت ارائه شده توسط هرتز لر و همكاران (1988) بر مي گردد. فرمول جيره‌هاي فرموله شده با كامپيوتر بداخل سيستم كامپيوتري آسياب قرار مي گيرد. اپراتور اطلاعات را به صورت مقدار مواد خوراكي مطلوب، روش هاي مخلوط كردن و نظاير آن وارد مي‌كند. اجزاء خوراك به صورت اتوماتيك توزين شده، مخلوط شده، پلت شده (در صورت نياز) و بداخل كاميون‌ها يا كيسه ها ريخته مي شوند. اين پروسه اتوماتيك به مقدار زيادي اشتباه انساني را كه مي‌تواند يك مشكل عمده در كارخانجات غير اتوماتيك باشد، كاهش           مي‌دهد يا حذف مي كند.

ساخت خوراك موضوعي براي بسياري از مقررات حمايت از مشتري و مصرف كننده است. برچسب گذاري خوراك به اطلاعات مختلفي شامل ليستي از اجزاء خوراك و يك آناليز مطمئن نياز دارد. اطلاعات ذيل طبق قانون ايالات متحده مورد نياز است:

1- وزن خالص

2- نام محصول ونام تجاري، در صورت وجود، كه تحت آن خوراك تجاري توزيع مي شود.

3- آناليز تضمين شده به صورت بيآن مقررات قابل توصيه به مصرف كننده، تركيبات خوراك يا براي پشتيباني موارد مطروحه در بر چسب، در همه موارد مواد يا عناصر معدني بايد بوسيله روش‌هاي آزمايشگاهي نظير روش هاي منتشره توسط آنجمن رسمي شيمي تجزيه (AOAC) قابل تعيين باشد.

4- نام عادي يا معمول هر جزء مورد استفاده در ساخت خوراك تجاري. بعضي ايالات ممكن است اجازه دهند از يك واژه اشتراكي براي يك گروه از اجزاء كه عملكرد مشابهي دارند. استفاده شود يا مقررات ممكن است خوراك هاي تجاري يا هر گروهي از اجزاء خوراك كه به نفع مصرف كننده نيست مستثني كند.

5- نام و آدرس پستي اصلي سازنده يا شخص مسئول توزيع خوراك تجاري

6- راهنمايي هاي كافي براي استفاده از تمام خوراك هاي تجاري محتوي داروها و براي خوراك ديگر اينچنيني نيز ممكن است بوسيله مقررات لازم براي ايمني شآن و استفاده مؤثر مورد نياز باشد.

7- چنين اظهارات احتياطي به صورت مقررات براي ايمني و استفاده مؤثر از خوراك تجاري مورد نياز است.

محدوديت اطلاعات درخصوص يك برچسب خوراك بايد تشخيص داده شود. اطلاعاتي درخصوص كيفيت پروتئين (تعادل اسيد آمينه) وجود ندارد. ارزش انرژي قابل هضم يا قابل متابوليسم خوراك نمي تواند از برچسب استنباط شود به جز اينكه سطح فيبر خام اگر اجزاء با انرژي پايين مورد استفاده قرار گيرد مي تواند براي شناسايي به كار رود.

استفاده از داروها در خوراك ها اكيداً به صورت مقرراتي مد نظر است. در سال 1986 اداره كل غذا و دارو مقرراتي به نام نسل دوم برنامه خوراك دارويي بنا نهاد. اين مقررات بر اساس پتانسيل خطر پذيري بقاياي دارويي براي انسان در توليدات دامي تدوين شده است. داروهايي با حداكثر پتانسيل مخاطره، براي اعمال مقررات، شديد تر از قبل مورد توجه قرار گرفتند در حالي كه  مقررات در مورد داروهاي با خطر كمتر با شدت كمتري اعمال شدند. مقررات نسل دوم، انتخاب مواد خوراكي ورودي كارخانجات خوراك دام را مدنظر قرار خواهد داد. بدين ترتيب آنها نمي توانند با توجه به اعمال شديد مقررات، هر افزودني اي كه به آن نيازمندند را انتخاب نمايند. براساس مقررات نسل دوم تمام داروهاي دامي در يكي از دو گروه جاي مي‌گيرند. داروي گروه اول نظير باستيراسين روي، بامبر مايسين، لازالوسيد، موننسين، اكسي تترا سايكلين، تايلوزين و ويرجينيا مايسين دارويي است كه در حداقل سطح استفاده تصويب شده براي هيچ گونه اي، زمان قطع دارو نداشته باشد. يك داروي گروه دوم در حداقل سطح استفاده براي حداقل يك گونه يك دوره قطع دارو نياز دارد يا اينكه براساس عدم بقاياي دارويي يا تحمل صفر آن تنظيم شده است چرا كه با سرطان در ارتباط است. داروهاي كاربادوكس، فورازوليدون، لينكومايسين، نيترو فورازون، سولفامتازين و روكسارسون مثال هايي از اين گروه هستند. مقررات اخير ايالات متحده در ارتباط با خوراك هاي دارويي را مي توان از خلاصه افزودني هاي خوراك كه به صورت ساليانه به وسيله انتشارات ميلر منتشر مي شود، بدست آورد.

افزايش مقادير خوراك در ايالات متحده باعث شده خوراك بيش از كارخانجات خوراك تجاري، در مزارع ساخته شوند. يك دليل عمده براي اين تمايل، افزايش اندازه مجتمع‌هاي پرورش دام با دام هاي پرواري و شيروار بزرگ و مجتمع هاي پرورش جوجه گوشتي و مرغ تخم گذار بسيار بزرگ است. چنانچه غلات در مزرعه توليد شوند، مخلوط سازي آنها در مزرعه هزينه حمل و نقل آنها به كارخانجات و به مزرعه را از بين مي برد. در مجتمع هاي بزرگ پرورش دام و طيور ممكن است هزينه ذخيره سازي به واسطه خريداري حجم زيادي از مواد به طور مستقيم بيشتر از مراجعه به كارخانجات خوراك دام محسوس باشد. از طرف ديگر كيفيت خوراك در خوراك هاي مخلوط شده در مزرعه متغيير تر است. بهرحال همچنان كه مجتمع‌هاي اقتصادي پرورش دام به صورت محدود ادغام شدن را ادامه مي دهند، اما مجتمع‌هاي بزرگ تر، تهيه خوراك در مزرعه را به همان نسبت افزايش مي دهند.

 مخلوط سازي خوراك

انواع مختلفي از تجهيزات مخلوط كننده براي مخلوط سازي اجزاء موراد خواركي به يك بسته همگن مواد مورد استفاده قرار مي گيرد. مواد اوليه بايد براي اجتناب از جدا شدن، پس از مخلوط سازي به يك اندازه كوچك يكسان آسياب شوند. كارايي مخلوط سازي تحت تأثير سفارش افزودن اجزاء قرار مي گيرد. اجزايي كه بخش عمده خوراك را تشكيل مي دهند بايد در ابتدا و مواد مايع متعاقباً افزوده مي شوند. موادي نظير ويتامين و عنصر كمياب كه در مقادير كم مورد استفاده قرار مي گيرند، بايد به صورت يك پيش مخلوط تهيه شوند، بدين صورت كه ماده مورد نظر با مقداري از خوراك قبل از شروع افزوده شدن به ميكسر پيش مخلوط شده است. در ميكسرهاي عمودي هر جزئي كه كمتر از 5/2 درصد مجموع بسته را تشكيل دهد، بايد پيش مخلوط شوند. در ميكسرهاي افقي اين سطح يك درصد است.

 پلت سازي

پلت سازي خوراك (شكل 2-8) با فشرده شدن و عبور اجزاء مواد خوراكي مخلوط شده از يك قالب سوارخ دار(داي پلت) انجام مي شود. مواد به صورت اكسترود شده داي را ترك كرده با چاقوها به پلت هايي با اندازه تعيين شده قبلي بريده مي شوند. خوارك هاي پلت شده چند برتري دارند. پلت سازي دانسيته مواد خواركي حجيم را افزايش مي دهد و بدين ترتيب فضاي ذخيره سازي و حمل نقل مورد نياز را كاهش مي دهد و ممكن است خوراك مصرفي را افزايش دهد.

پلت سازي مانع از انتخاب اجزاء خوراكي توسط حيوانات مي شود، آنها بايد تمام خوراك مخلوط شده را مصرف نمايند. بسياري از حيوانات خوراك هاي پلت شده را به خوراك‌هاي مخلوط شده مشابه به شكل پودر ترجيح مي دهند. پلت سازي گردو غبار خوراك را كاهش داده، قابليت پذيرش خوراك براي حيوانات را افزايش مي دهد. از جنبه منفي، پلت سازي نيازمند مقدار زيادي انرژي الكتريكي است و همچنين موجب افزايش محسوس (تقريباً 10 درصدي) هزينه خوراك مي شود.

يكي از مهم ترين نگراني ها در خوراك پلت شده كيفيت خوب آن است. چنانچه پلت‌ها به شكل كرامبل تهيه شوند يا حاوي مقدار زيادي گرد و غبار باشند مطلوب مصرف كنندگان  نمي‌باشند. كيفيت پلت را مي توان با استفاده از بايندر هاي پلت (به فصل 8 مراجعه شود) و با انتخاب اجزايي كه به خوبي پلت مي شود، حفظ نمود. خصوصيات يك جزء كه كنترل مي‌كند چگونه در پلت سازي واكنش خواهد داد، خصوصيات عملكردي آن ناميده مي شود. خصوصيات عملكردي نشاسته ها و پروتئين ها در تعيين كيفيت پلت سازي اجزاء خوراك بسيار مهم هستند (وود، 1987) خصوصاً با دانستن اينكه آنها در شرايط حرارت مرطوب (بخار) چگونه عكس العمل نشان مي دهند.

به طور طبيعي خوراك قبل از قرارگيري در آسياب پلت، با بخار پيش آماده مي شود. بخار خصوصيات چسبندگي طبيعي در خوراك ها را براي بهبود كيفيت پلت سازي آزاد مي كند. اين عمل اجزاء خوراك را به نحوي كه بتوانند به طور مستعد تري با هر جزء ديگر تحت فشار باند شود، نرم مي كند. حرارت و رطوبت موجب ژلاتينه شدن نشاسته مي شوند و به بآند شدن اجزاء به يكديگر كمك مي كند و به همآن خوبي هضم نشاسته را بهبود مي بخشد. عموماً آسياب كردن خوب اجزاء خوراك كيفيت پلت را با افزايش سطح تماس و اجازه دادن نفوذ بهتر رطوبت و حرارت در طي عمل آوري بهبود مي بخشد.

بعضي اجزاء نظير گندم و محصولات فرعي گندم حاوي پروتئين هاي آندوسپرم با خصوصيات عملكردي خوب براي پلت سازي اند. گلوتن گندم وقتي مرطوب مي شود داراي يك قدرت چسبندگي است كه به باند شدن خوراك به يكديگر كمك مي كند. در عوض پلت سازي قابليت استفاده حيوان از محصولات فرعي گندم را بهبود مي بخشد (اسكاچ و همكاران a,b1983). پروتئين هاي آندوسپرم تريتيكاله، چاودار و جو نيز با آب واكنش نشان داده و يسكوزيته را افزايش مي دهند. اما ذرت، سورگوم، ارزن، برنج و يولاف اين خاصيت را ندارند. گلوكان و پنتوزان در جو، چاودار و يولاف وقتي كه مرطوب مي شوند، داراي خصوصيات چسبندگي اند و كيفيت پلت را بهبود مي بخشند. بنابراين پروتئين هاي آندوسپرم، نشاسته و فيبرهاي محلول داراي خواص مستقل و افزاينده اي در بهبود استحكام پلت هستند. كيفيت پلت سازي مواد خوراكي مختلف توسط توماس و همكاران (1998) مورد بررسي قرار گرفته است.

سطوح بالاي چربي افزوده شده، اجزاء خوراك را پوشش مي دهد و در تشكيل سرهاي آبدوست بين تركيبات دخالت دارد، بنابراين كيفيت پلت را كاهش مي دهد. افزودن چربي بيش از 5 درصد موجب خرد شدن پلت مي شوند. ملاس قابليت پلت سازي خوراك را افزايش مي‌دهد و به طور مستقيم به فضاي عمل آوري خوراك تزريق مي شوند؛ ملاس احتمالاً در زماني كه گرم مي شوند كمتر باعث قرار گيري روي تجهيزات و يا مسدود كردن مجاري مي‌شوند. بهترين راه براي توزيع مناسب ملاس تزريق با بخار به شكل اسپري مي‌باشد.

برخي تركيبات نسبت به حرارت حساسند و ممكن است در آسياب كردن كارامليزه شوند و به جسم سخت تبديل شوند. ساكارز، قند شير، آب پنير و پودر شيرخشك در دماي تقريبي 140 درجه فارنهايت شروع به كارامليزه شدن خواهند كرد. تركيبات كارامليزه شده سخت و صيقلي شده و در تجهيزات گير مي كنند.

همچنانكه پلت ها آسياب پلت (داي) را ترك مي كنند، براي خروج گرد و غبار به روي يك لرزاننده منتقل مي شوند و براي خروج رطوبت اضافه از ميآن يك خنك كننده مي‌گذرند همچنين ممكن است در اين نقطه با ملاس يا چربي اسپري شوند.

پلت سازي ممكن است مصرف جيره هاي حاوي اجزاء حجيم با دانستيه پائين نظير محصولات فرعي گندم آسياب شده را بهبود بخشد. پاتينس و همكاران (1977) متذكر شدند كه پلت سازي ضريب تبديل خوراك و قابليت هضم انرژي جيره هاي خوك حاوي زبره‌هاي گندم آسياب شده را بهبود مي بخشد. افزايش دآنسيته مواد خوراكي حجيم جيره‌هاي پلت شده، در دستكاري و ذخيره خوراك سودمند بود. اسكاچ و همكاران (b1983) نتايج مشابهي را با جيره هاي محتوي گندم نيمه شده در خوك مشاهده كردند در حالي كه  با جيره پلت شده بر پايه ذرت- سويا فوايد كمي حاصل شد (اسكاچ و همكاران a1983).

قابليت دسترسي حياتي مواد مغذي مي تواند با پلت سازي تحت تأثير قرار گيرد. به عنوان مثال قابليت دسترسي فسفر فيتاته در غلات به وسيله پلت سازي با بخار افزايش مي يابد (بايلي و همكاران 1975). از طرف ديگر پلت سازي ممكن است به مواد مغذي ناپايدار در برابر حرارت نظير ويتامين A‌ آسيب برساند.

در حيواناتي كه يك جيره به صورت پودري يا به شكل پلت را به طور آماده شده مصرف  مي‌نمايند، پلت سازي عموماً از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نيست اما مزاياي ديگري نظير ايجاد گرد و غبار كمتر و دستكاري آسانتر را به همراه دارد. در حيواناتي كه قادر به استفاده از جيره پودري آماده شده نيستند، نظير خرگوش ها، پلت سازي خوراك ضروري است.

 ديگر روش هاي فرآوري

دانه ها و منابع پروتئين گياهي

موضوع روش هاي مختلف فرآوري براي بيشتر مواد خوراكي مطرح است. بجز در موارد كمي نظير دانه هاي مورد استفاده براي پرندگان قفسي (قناري ها، طوطي ها، فنچ ها) به ندرت  جيره هاي تمام غله يا دانه تغذيه مي شوند. فرآوري هاي معمول شامل آسياب كردن در يك آسياب چكشي، ورقه اي كردن خشك يا با بخار، و فليك كردن مي باشد. شكستن ساختار صمغ ها بخصوص در گونه هايي كه غذاي خود را به طور كامل نمي جوند، به هضم كمك  مي‌كند. به طور مثال اگر اسب يا گوساله با دانه هاي كامل تغذيه شوند، بخش معني داري از آن از ميان روده به طور هضم  نشده عبور خواهد كرد، در حالي كه گوسفند غذاي خود را به طور كاملتري مي جود. بنابراين موضوع هضم اغلب دانه ها و بذور مطرح است. اگر چه اجزاء كاملاً آسياب شده يك سطح تماس وسيعي براي قرارگيري در معرض آنزيم ايجاد مي نمايند، ممكن است اختلالات هضمي ناشي از آسياب كامل اجزاء مواد خوراكي و به همان نسبت مشكلات تنفسي ناشي از ايجاد گرد و غبار رخ دهد. در خوك آسياب كردن كامل دانه‌ها موجب افزايش بروز زخم هاي معده مي شود. اجزاء بزرگ قطعه غذايي در ارتقاء حركات طبيعي روده مفيد هستند. به صورت يك قآنون عمومي، آسياب كردن زبر منابع انرژي و پروتئين گياهي نسبت به آسياب كردن كامل، مقبوليت بيشتري دارند.

اندازه اجزاء 600 ميكرومتر (mμ) يا كمي كمتر ذرت در جيره هاي خوك مطلوب است (وآندرا و همكاران 1995). آونز و همكاران (1997) فرآوري صمغ ها را براي تغذيه گوساله‌هاي پرواري مورد بررسي قرار دادند. به شكل ورقه در آوردن يا فليك كردن ذرت، مايلو و گندم با بخار كارايي خوراك را در مقايسه با صمغ هايي كه به صورت خشك ورقه‌اي شدند بهبود مي‌بخشد. فليك كردن با بخار دانه منجر به حصول افزايش وزن روزانه بالاتر مي‌شود. فليك كردن زبر نسبت به نرم ترجيح داده مي‌شود.

 دانه هاي بو داده شده، پودر شده و اكسترود شده

ذرت بو داده با حرارت خشك براي استفاده دام هاي پرواري كه موجب انبساط رطوبت دانه و پارگي آندوسپرم مي شود توليد شده است. بو دادن قابليت هضم نشاسته در شكمبه را افزايش مي‌دهد. دانه هاي پودر شده در يك روش مشابه بو دادن، با حرارت توليد شده به صورت انرژي مادون قرمز در آون هاي ميكرو ويو غول پيكر مورد نياز براي اين كار، توليد شده‌اند. به شكل خمير در آوردن دانه (عمل آوري) يك عمليات اوليه قبل از فرآوري‌هاي بعدي نظير ورقه كردن يا فليك كردن با افزودن رطوبت است. سورفا كتانت ها نظير عصاره درخت يوكا اغلب براي بهبود انتشار رطوبت به تمام دانه افزوده مي شود (وانگ و همكاران 2003). به شكل خمير در آوردن كارايي (محصول افزايش يافته با احتياجات انرژي پايين تر) روند فرآوري بعدي را افزايش مي دهد.

بيشتر منابع پروتئين گياهي حاوي عوامل سمي حساس به حرارت هستند كه بايد با حرارت دادن تخريب شوند. معمولاً اين عمل در محل توليد محصول تجاري انجام مي‌شود. به عنوان مثال كنجاله سويا و كنجاله پنبه دانه در تهيه روغن گياهي حرارت داده مي‌شوند.      دانه‌هاي روغني را مي توان به وسيله اكسترود كردن در كارخانجات خوراك و در مزرعه فرآوري كرد. اكسترودرها ماشين هايي هستند كه در آن سويا و يا ديگر بذور روغني از طريق يك داي مخروطي تحت فشار قرار مي گيرند (شكل 3-8). فشار اصطكاكي موجب حرارت دهي كافي براي غير فعال كردن بسياري از مواد سمي است. سويا هاي اكسترود شده (پرچربي) يك جزء پرانرژي معمول در خوراك تجاري هستند.

وقتي كه پروتئين ها تحت شرايط حرارتي قرار مي گيرند، قابليت دسترسي حياتي پروتئين و اسيد آمينه ممكن است كاهش يابد. حرارت دهي ممكن است موجب كمبود اساسي ليزين قابل دسترس در نتيجه واكنش ميلارد يا قهوه اي شدن گردد. واكنش قهوه اي شدن شامل واكنش بين گروه آميني آزاد در زنجيره جآنبي ليزين با يك قند احياء شده به شكل پليمرهاي قهوه‌اي غيرقابل هضم است. در شرايط عمل آوري كنترل شده، واكنش قهوه‌اي شدن                مي‌تواند براي عمل آوري پروتئين ها به صورت سودمندي در جهت كاهش تجزيه پذيري آنها در شكمبه مورد استفاده قرار گيرد (كليل 1987).

عمل آوري اكسپندر يك مفهوم نسبتاً جديد در ساخت خوراك است. اكسپندرها همانند اكسترودر بوده و يك درجه حرارت بالا در زمان كم براي پختن خوراك قبل از پلت سازي تأمين مي‌نمايند. اكسپندينگ قابليت هضم كربوهيدرات ها، هيدروليز نشاسته را افزايش            مي‌دهد و سموم حساس به حرارت و ليپازهايي كه موجب اكسيداسيون و فساد چربي‌ها مي‌شوند را غيرفعال مي كند. اين فرآيند اغلب ميكروب هاي بيماري زا و فاسد كننده را از بين مي‌برد. پلت سازي به روش اكسپندر پايداري و سفتي پلت را افزايش مي‌دهد. (واندرپل و همكاران 1997، 1998).

مواد خشبي

مواد خشبي در روش هاي مختلفي فرآوري مي شوند. بيشتر علوفه محافظت شده به شكل خشك است، قطعه قطعه كردن و آسياب كردن علف خشك ممكن است استفاده از آنرا با كاهش فساد خوراك بهبود بخشد. علف خشك قطعه قطعه شده اغلب نسبت به علف خشك بلند خوش خوراك ترند. در علف خشك آسياب شده، اتلاف ناشي از اجزاء كوچك هضم نشده از شكمبه ممكن است هر فايده حاصل از فراوري را از بين ببرد.

فرآوري هاي ديگري كه براي مواد خشي تا حدي مورد استفاده قرار مي گيرد شامل آماده سازي به شكل پلت هاي مكعبي و ويفرهاست. علف خشك از طريق يك ماشين براي به هم فشردنش به داخل پلت هاي مكعبي شكل يا ويفرهاي بزرگ متراكم مي شود. اين فرآيند گرآن قيمت است و به نظر مي رسد براي ارائه، منفعت كمي روي منابع درآمدي متداول دستكاري خوراك دارد.

تعداد بازدید: 962